Основні функції та нормативно-правові засади діяльності

Повноваження та порядок діяльності районної державної адміністрації визначаються законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року №586-ХІV.
    Районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Голованівського району, а також реалізує повноваження, делегованих ій відповідно до законодавства радою.
    Районна державна адміністрація в межах району забезпечує:
 • виконання Конституції, законів України, актів Президента України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
 • законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
 • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меньшин - також програм їх національно-культурного розвитку;
 • підготовку та виконання відповідних бюджетів;
 • звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
 • взаємодію з органами місцевого самоврядування;
 • реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідно радою повноважень;
    Правовий статус районної державної адміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України. Районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади.
   Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про державну службу" та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, прийнятами у межах їх повноважень.
    Голованівська районна державна адміністрація діє на засадах:
 • відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;
 • верховенства права;
 • законності;
 • пріоритетності прав людини;
 • гласності;
 • поєднання державних і місцевих інтересів.
    До відання районної державної адміністрації належить вирішення питань:
 • забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 • бюджету, фінансів та обліку;
 • управління майном, приватизації та підприємництва;
 • промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорта і зв'язку;
 • науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
 • використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
 • моціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
    Райдержадміністрація здійснює галузеві повноваження, передбаченні статтями 17-27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", а також вирішує інші питання, віднесені законами до її повноважень.
    Районна державна адміністрація в межах, що належать до її компетенції здійснює державний контроль за:
 1. збереженням і раціональним використанням державного майна;
 2. станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
 3. використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 4. охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
 5. додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;
 6. додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
 7. додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;
 8. додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;
 9. додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинмтва, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
 10. охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
 11. додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
 12. додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;
 13. додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
    Управлінська діяльність районної державної адміністрації здійснюється у сфері видання розпорядчих документів, якими є розпорядження. Так, на виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повновжень голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази. Голова районної державної адміністрації видає розпорядження одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством. З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції інших органів приймаються спільні розпорядження. Розпорядження є обов'язковими для виконання всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовами особами та громадянами.
    Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів. Акти районної державної адміністрації ненормативного характеру, прийняті в межах її повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі-оприлюднюються.
    Нормативно-правові актирайдержадміністрації реєструються в районному управлінні юстиції в установленому порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самимми актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Нормативно-правові акти, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
    Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності районної державної адміністрації регулюються регламентом, що затверджений головою районної державної адміністрації.
Збільшити шрифт
A- A A+