Структура райдержадміністрації

Апарат райдержадміністрації

Відділ управління персоналом, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

Начальник відділу:
САПОЖКОВА Ірина Василівна

Головний спеціаліст відділу:
Кондратюк Марина Петрівна

Головний спеціаліст відділу:
Вишневська Ольга Олегівна
телефон: 2-18-60
Електронна адреса: inbox1@gl.kr-admin.gov.ua; zag@gl.kr-admin.gov.ua; kadry@gl.kr-admin.gov.ua

 

 

Основні завдання відділу:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом;
2) забезпечення здійснення головою райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;
3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;
4) добір персоналу райдержадміністрації;
5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах;
8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
Відділ управління персоналом відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації; 2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови райдержадміністрації з питань управління персоналом;
5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує голова райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;
7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;
8) у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А», перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;
9) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
10) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
12) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку;
13) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис; спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу райдержадміністрації; забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;
15) здійснює планування професійного навчання державних службовців;
16) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;
17) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
19) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів;
21) обчислює стаж роботи та державної служби;
22) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах, а також контроль за додержанням законодавства про працю;
23) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
24) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
25) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення; 26) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення; 27) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу;
28) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років; 29) формує графік відпусток персоналу, готує проекти розпоряджень щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
30) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників; 31) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
32) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
33) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу;
34) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу;
35) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік до відділу управління персоналом;
38) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі;
39) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
40) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в структурних підрозділах райдержадміністрації;
41) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
42) здійснює роботу, пов'язану із захистом персональних даних, володільцем яких є Голованівська районна державна адміністрація; 43) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
Відділ управління персоналом має право:
1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у структурних підрозділах райдержадміністрації;
2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації з питань, що належать до її компетенції;
3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;
4) за погодженням з головою райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;
5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;
6) за дорученням голови представляти районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

 • забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації;
  - контроль за термінами проходження і виконання службових документів та дотриманням вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в райдержадміністрації незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням;
  -надання методичної допомоги з організації роботи щодо ведення діловодства управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, сільським, селищним головам;
  - підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діловодства керівництву райдержадміністрації;
  - підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, зокрема з питань, що належать до компетенції відділу.
  - Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
  - забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації та апарату вимог Інструкції з діловодства, регламенту районної державної адміністрації та національних стандартів;
  - організовує збереження документаційного фонду райдержадміністрації та забезпечує користування ним;
 • приймає, реєструє і подає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію апарату районної державної адміністрації; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде електронну базу документів, забезпечує оперативний пошук документів;
  - попередньо розглядає та готує проекти резолюцій до документів, що подаються на розгляд голові районної державної адміністрації;
  - розробляє Інструкцію з діловодства у Голованівській районній державній адміністрації;
  - складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі на постійне зберігання до архівного відділу райдержадміністрації;
  - організовує документообіг, формування справ, їх зберігання в апараті райдержадміністрації;
  - вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в райдержадміністрації та її структурних підрозділах;
  - проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації, надає їм необхідну методичну допомогу щодо удосконалення форм і методів роботи з документами;
  - бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в райдержадміністрації;
  - здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в райдержадміністрації;
  - забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;
  - проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;
  - ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації з питань діловодства;
  - засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керівництвом райдержадміністрації;
  - здійснює ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації;
  - веде Систему обліку публічної інформації, з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних;
  - здійснює контроль:
  за додержанням строків підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та за виконанням резолюцій голови районної державної адміністрації;
  за проходженням, підготовкою та оформленням службових документів;
  за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації та технічний контроль за своєчасним виконанням зареєстрованих вхідних документів, що підлягають контролю, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення і які не контролюються структурним підрозділом з питань контролю апарату райдержадміністрації, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства;
  за суворим додержанням в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах державних стандартів, інших нормативів та вимог щодо підготовки, оформлення документів та організації діловодних процесів;
  - веде облік, забезпечує зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;
  - забезпечує коригування і друкування проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, реєстрацію і розмноження підписаних розпоряджень, своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян; у необхідних випадках видає копії, витяги з виданих розпоряджень, інших документів; здійснює коригування інших службових документів, які підписує голова районної державної адміністрації;
  - організовує роботу архівного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
  - бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбору на державне зберігання, готує справи до здачі до архівного відділу райдержадміністрації;
  - забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації, сприяє підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб структурних підрозділів районної державної адміністрації;
  - вживає заходи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;
  - забезпечує схоронність кутового штампу «Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області», печатки без зображення Державного Герба України «Загальний відділ» і штампів відділу;
  - завіряє печаткою документи у випадках, передбачених Інструкцією з діловодства в райдержадміністрації та Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
  - з метою удосконалення форм і методів роботи з документами впроваджує досвід роботи діловодних служб апаратів інших районних державних адміністрацій області.


Покладення на відділ управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

Відділ фінансово-господарського забезпечення, організайної, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації
Сектор з питань правової, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Відділ (центр) надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

Завідувач відділу (адміністратор) :
МАНАНІКОВА Тетяна Олександрівна

Адміністратор:
КРИЖАНІВСЬКА Наталія Валеріївна

Державний реєстратор:
КУКУРУЗА Ірина Олександрівнателефон: 2-15-34; 2-22-58
Електронна адреса: cnap@gl.kr-admin.gov.ua

Основні завдання:

Відділ інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури райдержадміністрації
Служба у справах дітей райдержадміністрації
Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації
Архівний відділ райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Головний спеціаліст з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації
Збільшити шрифт
A- A A+